Laporkan isu palsu di sini

Sejak 1 Januari 2012 aktiviti kami telah menghasilkan

7.1m +
BOTOL PALSU YANG DIRAMPAS
6.4m +
PENUTUPAN PALSU YANG DIRAMPAS
24.6m +
LABEL PALSU YANG DIRAMPAS
25.6k +
TINDAKAN PENGUATKUASAAN ANTI-COUNTERFEIT
34.9k +
PEGAWAI PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG TERLATIH

1 Tujuan

1.1 Perikatan Menentang Counterfeit Spirits, Ltd. ("AACS" atau "Syarikat") komited untuk menjalankan perniagaannya secara bertanggungjawab dan sah di mana sahaja ia beroperasi.

1.2 Kod ini menjelaskan piawaian kelakuan yang diperlukan oleh Ahli dan Rakan Sekerja secara profesional dan peribadi.

1.3 Untuk tujuan kod ini,

   1.   Lembaga bermaksud Lembaga Pengarah AACS.
   2.   Pekerja bermaksud pekerja AACS
   3.   Kontraktor bermaksud mana-mana orang atau perniagaan yang menyediakan perkhidmatan kepada AACS tetapi bukan Pekerja.
   4.   Pemberi Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang atau perniagaan yang mempunyai perjanjian penyedia perkhidmatan dengan AACS.
   5.   Ahli bermaksud syarikat yang secara rasmi mengakui keahlian AACS.
   6.   Perwakilan bermaksud pekerja atau pekerja Ahli yang ditetapkan oleh Ahli tersebut untuk mewakilinya dalam Perikatan.
   7.   Syarikat bersekutu bermaksud secara kolektif Lembaga Pengarah, Pekerja, Kontraktor, Pemberi Perkhidmatan dan Perwakilan.

1.4 Dalam kes individu yang diambil bekerja atau dikekalkan oleh Ahli, Pemberi Perkhidmatan atau Kontraktor, adalah menjadi tanggungjawab Ahli, Pemberi Perkhidmatan atau Kontraktor untuk memastikan bahawa mereka mengetahui Kod dan mematuhi peruntukannya.

1.5 Kegagalan Pekerja, Pemberi Perkhidmatan atau Kontraktor untuk mematuhi keperluan dan piawaian Kod akan mengakibatkan tindakan tatatertib yang mungkin termasuk penamatan perjanjian mereka. Kegagalan juga boleh mengakibatkan tindakan undang-undang atau lain-lain, termasuk pemulihan ganti rugi bagi sebarang kerugian yang dialami.

 

2 Konflik Kepentingan

2.1 AII Associates berhutang kewajipan kesetiaan perniagaan kepada syarikat induk mereka dan, bersama-sama dengan Ahli-ahli, kepada Perikatan. Kewajipan ini dilanggar jika Rakan Sekerja terlibat dalam aktiviti yang menyebabkan, atau mungkin secara munasabah dianggap mungkin menyebabkan, konflik kepentingan dengan Perikatan.

2.2 Konflik kepentingan mungkin timbul apabila Rakan Sekerja berada dalam kedudukan untuk mendapatkan atau mendapat manfaat, atau menyebabkan ahli keluarga, rakan atau rakan sekutu mendapat keuntungan atau manfaat, daripada tindakan atau tindakan tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui AACS atau daripada aktivitinya bagi pihak AACS. Konflik sedemikian mesti dilaporkan kepada Pengarah Urusan AACS ("MD") secepat mungkin supaya tindakan yang sesuai dapat ditentukan.

 

3 Pembayaran tidak betul

3.1 Akta Amalan Rasuah Asing AS, Akta Rasuah UK, Akta Anti-keganasan, Jenayah & Keselamatan UK 2001, La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2) dan undang-undang negara lain mengenai rasuah dan pembayaran tidak wajar merangkumi kawasan undang-undang yang kompleks. AACS mematuhi sepenuhnya undang-undang as, UK, Perancis dan undang-undang antarabangsa dan nasional lain mengenai rasuah dan pembayaran yang tidak wajar. AACS melarang - dalam apa jua keadaan - menawarkan atau menerima rasuah, 'kickbacks' atau apa-apa pembayaran lain yang tidak wajar (termasuk apa yang dikenali sebagai 'pembayaran kemudahan').

3.2 Larangan ini juga menghalang penggunaan perantara/ejen/anak syarikat atau syarikat usaha sama untuk memberi atau berjanji untuk memberi apa-apa kepada orang tersebut bagi pihak AACS atau Associate.

3.3 Syarikat bersekutu mesti berhati-hati ketika berurusan dengan pegawai kerajaan untuk memastikan tidak ada cadangan yang tidak wajar. Tiada apa-apa yang mesti diberikan, atau dijanjikan untuk diberikan, termasuk oleh mana-mana pihak ketiga, yang boleh ditafsirkan sebagai berniat untuk mempengaruhi keputusan kerajaan atau pekerja politik, pegawai atau calon. Dasar dan proses AACS untuk meluluskan dan merekodkan sebarang hadiah, hiburan atau bayaran yang dibuat kepada agensi kerajaan mesti sentiasa dipatuhi.

3.4 Penyediaan latihan pengiktirafan jenama anti-pemalsuan adalah aspek penting dalam banyak program AACS.  Semasa merancang acara latihan, Kontraktor dan Penyedia Perkhidmatan mesti mengemukakan pelan latihan untuk kelulusan kepada pengurusan AACS yang menggariskan mengapa jabatan penguatkuasaan undang-undang telah dipilih.  Setelah selesai latihan yang diluluskan, Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatan mesti mengemukakan dokumen 'Peserta Latihan AACS' (dilampirkan sebagai Lampiran 1) kepada pengurusan AACS.

 

4 Pekerjaan

4.1 AACS, Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatannya tidak akan menggaji, mendapatkan atau membenarkan penggajian orang yang berumur di bawah umur pekerjaan sah di negara di mana kerja itu akan dijalankan, atau yang sebaliknya tidak berhak oleh undang-undang untuk diambil bekerja, atau tidak diisytiharkan secara sah sebagai digunakan kepada pihak berkuasa yang berkaitan di negara atau wilayah tersebut.

 

5 Penyiasat Pihak Ketiga

5.1 Melainkan jika diselaraskan, adalah mungkin bahawa tindakan Pemberi Perkhidmatan dan penyiasat pihak ketiga yang dikontrakkan secara berasingan oleh Ahli di pasaran yang sama mungkin bertentangan atau menyebabkan kesukaran dengan agensi penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain dan dengan itu merosakkan reputasi profesional dan perniagaan masa depan AACS dan/atau Pemberi Perkhidmatan.

5.2 Di mana Ahli melibatkan penyiasat pihak ketiga di pasaran di mana penyedia perkhidmatan yang dilantik AACS beroperasi, Ahli akan memaklumkan AACS dengan sewajarnya dan bersetuju dengan protokol untuk memastikan tindakan penyiasat pihak ketiga tidak bercanggah dengan aktiviti Pemberi Perkhidmatan.

 

6 Penciptaan dan Pengekalan Rekod

6.1 AACS dikehendaki oleh undang-undang untuk mengekalkan pelbagai rekod korporat, termasuk rekod kewangan dan cukai, rekod pekerjaan dan rekod kesihatan dan keselamatan. Rekod-rekod ini mesti tersedia untuk pemeriksaan, jika diperlukan. Begitu juga, rekod perlu diwujudkan dan dikekalkan aktiviti operasi AACS, terutamanya di mana ini telah atau mungkin mengakibatkan prosiding undang-undang. AACS, Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatannya harus menyimpan rekod untuk tempoh minimum 6 tahun (melainkan undang-undang tempatan memerlukan pengekalan rekod untuk tempoh melebihi 6 tahun), selepas itu kelulusan untuk pemusnahan/penghapusan mesti dicari daripada MD AACS.

6.2 Pemusnahan rekod korporat AACS boleh menjadi kesalahan jenayah, contohnya di mana ia menghalang pendedahannya dalam prosiding undang-undang atau kepada pegawai awam atau pengawal selia. MD harus dirujuk jika ada keraguan sama ada rekod tertentu perlu dibuat atau disimpan.

 

7 Pengumpulan dan Pemilikan Data

7.1 Syarikat bersekutu akan mencari, meminta dan menerima hanya data (termasuk semua bentuk maklumat) yang mana mereka dan AACS berhak secara sah dan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan AACS. Seperti antara Associates dan AACS, AACS akan menjadi pemilik mana-mana data yang diperoleh atau dicipta dalam perjalanan perniagaan AACS.

 

8 Tugas Kerahsiaan

8.1 Pendedahan maklumat sulit yang tidak wajar boleh menjadi asas bagi tindakan undang-undang terhadap AACS, Ahli-ahlinya dan Rakan-rakannya. Oleh itu, semua mempunyai kewajipan kerahsiaan mengenai apa-apa maklumat sensitif komersial atau operasi yang mereka perolehi atau pelajari dalam perjalanan kerja mereka dengan atau bagi pihak AACS, dan tidak boleh membocorkannya kecuali dalam mengejar perniagaan AACS yang sah dan tidak boleh menggunakannya untuk keuntungan peribadi, amalan perniagaan yang tidak adil, tujuan kompetitif atau anti-persaingan, atau tujuan menghina. Kewajipan ini berlangsung selama maklumat tertentu tetap sulit.

8.2 Maklumat Sulit termasuk, tanpa batasan, pengetahuan tentang rahsia perdagangan, rancangan perniagaan atau prospek, program pemasaran atau jualan, data keselamatan jenama, senarai pelanggan, formulasi jenama, tindakan atau strategi undang-undang yang penting, operasi penyiasatan, produk baru atau perubahan harga, pemerolehan atau pelupusan jenama, penggabungan dan pengambilalihan atau perubahan dalam pengurusan kanan dan apa-apa maklumat lain yang nilainya diperolehi daripada tidak diketahui oleh orang ramai. Maklumat Sulit tidak termasuk maklumat yang berada dalam atau menjadi sebahagian daripada domain awam tanpa pelanggaran Kod ini atau undang-undang lain yang berkenaan.

8.3 Maklumat yang diperoleh oleh Ahli atau Rakan Sekerja kerana kedudukannya di atau berkaitan dengan AACS mengenai kerjaya, imbuhan, atau butiran atau keadaan peribadi Rakan Sekerja lain juga sulit.

8.4 Kewajipan kerahsiaan Kod ini terpakai kepada Ahli dan Rakan Sekerja walaupun selepas mereka menamatkan hubungan mereka dengan AACS, selagi maklumat tersebut kekal sulit dan tidak tersedia secara umum kepada orang ramai.

8.5 AACS juga menghormati hak orang lain mengenai Maklumat Sulit mereka. Ahli dan Rakan Sekerja tidak boleh menerima, meminta atau membocorkan Maklumat Sulit daripada atau mengenai mana-mana Ahli, Rakan Sekerja atau pihak ketiga tanpa kebenaran Lembaga terlebih dahulu. Ahli dan Syarikat Bersekutu harus berhati-hati dengan risiko pendedahan yang tidak disengajakan melalui perbincangan atau penggunaan dokumen di tempat awam. Ahli dan Syarikat Bersekutu harus melindungi Maklumat Sulit AACS yang diamanahkan kepada mereka dengan mengikuti dasar dan prosedur AACS.

 

9 Privasi dan Perlindungan Data

9.1 AACS mempunyai Dasar Perlindungan Data penuh, yang diedarkan kepada Syarikat Bersekutu setiap tahun.

9.2 AACS mengumpul, menyimpan dan mendedahkan data untuk memenuhi objektif memerangi pemalsuan produk Ahli-ahlinya.

9.3 Ahli dan Rakan Sekerja mesti memastikan bahawa pengumpulan, penyimpanan, pemindahan, pelepasan atau penggunaan mana-mana data peribadi tersebut adalah selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan termasuk Peraturan perlindungan Data Am dan Akta Perlindungan Data 1998 (dan mana-mana undang-undang atau peraturan berikutnya mengenai perlindungan data yang mana AACS adalah tertakluk).

9.4 Data peribadi adalah apa-apa maklumat yang berkaitan dengan individu hidup yang boleh dikenal pasti daripada maklumat itu sahaja atau dikenal pasti apabila maklumat tersebut digabungkan dengan maklumat lain yang dipegang oleh AACS (atau mungkin akan disimpan pada masa akan datang). AACS memperoleh data peribadi Ahli dan Rakan Sekerjanya tetapi pada dasarnya mengumpul data mengenai individu yang disiasat yang disimpan dalam pangkalan datanya (contohnya nama, alamat, butiran kad kredit, nombor telefon, alamat e-mel, nombor pengenalan peribadi dan butiran peribadi lain yang boleh mengenal pasti individu).

9.5 Setiap Ahli dan Rakan Sekerja mempunyai kewajipan untuk mematuhi kewajipannya di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan apabila ia memproses data peribadi mana-mana individu yang menjadi subjek mana-mana laporan atau penyiasatan AACS.

9.6 Pemberi Perkhidmatan tidak boleh mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi bagi pihak AACS tanpa terlebih dahulu memeterai Perjanjian Pemberi Perkhidmatan dengan AACS.

9.7 Pekerja hanya boleh mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi seperti yang dibenarkan di bawah kontrak pekerjaan mereka. AACS, Ahli, Penyedia Perkhidmatan dan Kontraktor mesti memastikan kakitangannya dilatih sepenuhnya dalam mengendalikan data peribadi.

9.8 Di mana pendedahan dibenarkan, pendedahan tersebut tidak boleh dikongsi dengan orang lain di luar AACS melainkan perlu untuk pencegahan jenayah (dan gagal untuk mendedahkan akan menjejaskan siasatan itu). Hanya jumlah minimum data peribadi yang diperlukan untuk siasatan perlu didedahkan.

9.9 Sebarang data peribadi harus dikongsi dengan selamat, dan Associates harus memastikan bahawa pemeriksaan yang mencukupi telah dilakukan ke atas penerima maklumat tersebut.

9.10 Data peribadi perlu diperiksa untuk ketepatan dan, jika boleh, dikemas kini.

9.11 Sebarang pendedahan data peribadi hendaklah direkodkan dan sebab-sebab pendedahan yang didokumenkan. AACS, Ahli dan Rakan Sekerjanya harus merekodkan maklumat yang dikongsi, dengan siapa ia dikongsi, apabila ia dikongsi dan justifikasi untuk mendedahkan.

9.12 Ahli dan Rakan Sekerja harus memberitahu satu sama lain, dalam masa 48 jam, jika ada permintaan akses data yang dibangkitkan oleh individu, sebarang kebimbangan dibangkitkan oleh individu atau pengawal selia atau sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan.

 

10 Undang-undang Persaingan dan Anti-Amanah

10.1 Di banyak negara, kerjasama dengan pesaing atau wakil mereka ditadbir oleh undang-undang persaingan dan anti-kepercayaan, yang jika dilanggar boleh mengakibatkan hukuman sivil dan jenayah yang teruk, termasuk denda dan hukuman penjara bagi mereka yang disabitkan. Ahli dan Syarikat Bersekutu tidak boleh membincangkan atau mengambil apa-apa tindakan yang bertujuan untuk, atau mempunyai kesan, mengurangkan persaingan komersial, contohnya meminta atau memudahkan persetujuan Ahli AACS untuk:

   1. menetapkan sebarang syarat jualan (diskaun, harga, terma kredit, dan lain-lain) atau tahap pengeluaran;
   2. membahagikan pasaran, pelanggan atau wilayah, atau memboikot mana-mana pelanggan; Atau
   3. mempengaruhi pelanggan mengenai harga jualan semula mereka.

10.2 Kerjasama atau perbincangan mengenai subjek yang boleh mengurangkan persaingan komersial dengan rakan-rakan Ahli, Rakan Sekerja dan/ atau pesaing lain boleh menyalahi undang-undang. Jika rakan-rakan Ahli, Rakan Sekerja atau pesaing lain menimbulkan mana-mana daripada mereka, walaupun secara tidak langsung perbualan mesti berhenti serta-merta. Ahli atau Rakan Sekerja mesti menyatakan dengan jelas bahawa dalam keadaan apa pun mereka tidak dapat membincangkan perkara-perkara ini.

10.3 Sebarang keadaan di mana Ahli atau Rakan Sekerja mengesyaki bahawa undang-undang persaingan atau anti-kepercayaan mungkin telah dilanggar mesti dilaporkan kepada AACS MD dengan segera.

 

11 Hak Asasi Manusia

11.1 AACS tidak membenarkan eksploitasi kanak-kanak atau kehambaan sukarela di kalangan Pekerjanya atau Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatannya. Ini termasuk pertimbangan perhambaan hutang dan kos kewangan yang tidak boleh diterima yang dipaksakan kepada pekerja. AACS menghormati dan mematuhi semua undang-undang tempatan yang berkaitan mengenai pekerjaan sukarela dan umur minimum untuk pekerjaan dan mengharapkan Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatan untuk melakukan perkara yang sama. AACS komited untuk melindungi hak semua pekerja dalam rangkaian Pekerja, Kontraktor dan Penyedia Perkhidmatan.

11.2 AACS mengharapkan pekerja ini dilayan dengan adil dan tidak akan tertakluk kepada diskriminasi (dalam mana-mana aspek pekerjaan) atas faktor-faktor seperti bangsa, jantina, warna kulit, kasta, agama, etnik, orientasi seksual, kecacatan, umur, status perkahwinan, kesihatan, kehamilan, keahlian kesatuan, gabungan politik, atau asal negara. AACS dengan tegas melarang sebarang jenis gangguan, intimidasi, buli atau penyalahgunaan mana-mana pekerja dalam rangkaiannya dan mengharapkan bahawa mereka dibenarkan kebebasan berpersatuan dan tawar-menawar kolektif mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan.  AACS menjangkakan bahawa semua pekerja yang bekerja untuk AACS, Kontraktor dan Penyedia Perkhidmatannya dibayar gaji yang adil, mengikut sekurang-kurangnya standard minimum undang-undang atau piawaian industri yang sesuai, yang mana lebih tinggi. AACS menjangkakan bahawa pekerja ini tidak bekerja jam yang berlebihan dan bekerja mengikut undang-undang negara, perjanjian kolektif dan peruntukan piawaian ILO yang berkaitan pada masa bekerja.

11.3 AACS menyedari bahawa Kontraktor dan Penyedia Perkhidmatannya mungkin menyaksikan tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan kewujudan buruh paksa.   Buruh paksa atau wajib boleh ditakrifkan sebagai kerja atau perkhidmatan yang ditentukan daripada mana-mana orang di bawah ancaman apa-apa penalti dan yang mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.

11.4 Semua Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatan dikehendaki melengkapkan 'Senarai Semak Buruh Paksa' (dilampirkan sebagai Lampiran 2 kepada dokumen ini) setiap kali mereka menghadiri serbuan atau mengiringi penguatkuasaan undang-undang di lokasi di mana risiko buruh paksa adalah tinggi. Ini perlu dikembalikan kepada AACS dalam tempoh 48 jam selepas siap. 

 

12 Kesihatan & Keselamatan

12.1 AACS komited untuk mengekalkan keadaan kerja yang selamat dan terjamin untuk pekerja dalam rangkaiannya. Kami mengharapkan Kontraktor dan Penyedia Perkhidmatan kami memenuhi undang-undang dan peraturan kesihatan dan keselamatan tempatan dan nasional yang berkenaan, untuk mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan terjamin dan untuk menggalakkan dan mempromosikan budaya keselamatan di tempat kerja.

12.2 Kontraktor dan Pemberi Perkhidmatan mesti mempunyai proses untuk merekod, menyiasat dan melaporkan kemalangan dan insiden berbahaya, mengekalkan prosedur kesiapsiagaan kecemasan yang mencukupi dan mempunyai mekanisme yang sesuai supaya pekerja dan pekerja kontrak dapat meningkatkan dan membincangkan kebimbangan mereka mengenai kesihatan dan keselamatan.

 

13 Pertanyaan oleh Agensi Kerajaan atau Badan Kawal Selia

13.1 Jika Ahli atau Rakan Sekerja dihubungi oleh agensi kerajaan atau badan kawal selia yang ingin ditemuduga, meminta maklumat atau mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan perkara AACS, Ahli atau Rakan Sekerja harus menasihati bahawa AACS akan mematuhi sepenuhnya kewajipan undang-undangnya, tetapi perkara itu mesti terlebih dahulu dirujuk kepada MD. Semua permintaan tersebut mesti dilaporkan dengan segera kepada MD, yang akan berunding dengan Lembaga dan mendapatkan nasihat undang-undang sebelum bertindak balas.

 

14 Pertanyaan Media

14.1 Kecuali rakan sekerja telah diberi kuasa dalam contoh tertentu oleh Lembaga AACS untuk bercakap dengan media, (s) dia mesti merujuk semua pertanyaan mengenai AACS, Ahli-ahlinya dan perniagaannya kepada AACS MD.

 

15 Kelakuan Am

15.1 Kelakuan am merujuk kepada apa-apa tindakan komisen atau peninggalan yang menyalahi undang-undang, tidak beretika atau melulu dan/atau boleh menarik publisiti atau komen yang buruk dan berkemungkinan melanggar Kod ini.

15.2 Kerana sifat perniagaan AACS, apa-apa tindakan atau tingkah laku yang menyalahi undang-undang, tidak beretika atau melulu yang mungkin dikaitkan dengan penggunaan alkohol adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap Kod ini. Pekerja dan Kontraktor dan Penyedia Perkhidmatannya adalah duta untuk minum yang bertanggungjawab dan mesti mematuhi dasar Minum Bertanggungjawab AACS.

15.3 Sebarang kejadian di mana Pekerja, atau pekerja Kontraktor atau Pemberi Perkhidmatan, didakwa dengan kesalahan jenayah, atau mungkin menjadi subjek publisiti buruk, mesti dilaporkan dengan segera kepada MD tanpa mengira sama ada individu itu terlibat dalam perniagaan AACS pada masa kesalahan atau peristiwa tersebut.