Laporkan isu palsu di sini

Sejak 1 Januari 2012 aktiviti kami telah menghasilkan

7.1m +
BOTOL PALSU YANG DIRAMPAS
6.4m +
PENUTUPAN PALSU YANG DIRAMPAS
24.6m +
LABEL PALSU YANG DIRAMPAS
25.6k +
TINDAKAN PENGUATKUASAAN ANTI-COUNTERFEIT
34.9k +
PEGAWAI PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG TERLATIH

Siapa kami dan bagaimana untuk menghubungi kami

Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Alliance Against Counterfeit Spirits Ltd (AACS). Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami menggunakan istilah "kami" dan "kami" di Laman Web ini untuk merujuk kepada AACS melalui Terma Laman Web, yang merangkumi Terma Penggunaan Laman Web ini, Dasar Privasi kami dan Dasar Kuki kami.

Kami adalah syarikat terhad dengan jaminan tanpa modal saham yang didaftarkan di England di bawah nombor syarikat 05460509 dan mempunyai pejabat berdaftar kami di 21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY.

Jika anda ingin bertanya kepada kami apa-apa (sama ada mengenai perkhidmatan kami, Laman Web ini, mana-mana terma dan syarat kami atau sebaliknya), sila hubungi kami.

Terma Penggunaan Laman Web

Terma Laman Web terpakai untuk penggunaan laman web oleh anda di www.aacs-global.com ("Laman Web"). Terma Laman Web terpakai tanpa mengira bagaimana anda mengakses Laman Web, termasuk sebarang teknologi atau peranti yang mana kami menyediakan Laman Web kepada anda di rumah atau dalam perjalanan. Anda mesti membaca Terma Laman Web ini dengan teliti, dan kami mengesyorkan agar anda menyimpan salinan untuk rujukan masa depan anda. Dengan mengakses, melayari, menggunakan, atau menghubungi kami melalui Laman Web, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma Laman Web ini secara keseluruhan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma Laman Web ini secara keseluruhan, jangan gunakan Laman Web ini.

Terma lain yang mungkin terpakai kepada anda

Terma penggunaan ini merujuk kepada terma tambahan berikut, yang juga terpakai untuk penggunaan Laman Web kami oleh anda:

Dasar Privasi kami menetapkan syarat-syarat di mana kami memproses sebarang data peribadi. AACS menghormati privasi pengguna Laman Webnya dan komited untuk melindungi privasi tersebut. Dasar Privasi menunjukkan komitmen tegas AACS terhadap privasi.

Dasar Kuki kami menetapkan maklumat mengenai kuki di Laman Web kami.

Perubahan kepada Terma Laman Web ini

Kami berhak untuk mengubah dan mengemas kini terma ini dari semasa ke semasa. Kami mengesyorkan agar anda melayari semula halaman ini dengan kerap untuk memaklumkan tentang terma semasa yang terpakai untuk penggunaan Laman Web ini oleh anda. Dengan terus mengakses, menyemak imbas dan menggunakan Laman Web ini, anda akan dianggap telah menerima sebarang perubahan atau kemas kini kepada terma-terma ini.

Terma-terma ini baru-baru ini dikemas kini pada 22/04/2020.

Mengakses Laman Web kami

Akses ke Laman Web kami dibenarkan buat sementara waktu. Kami berhasrat untuk memperbaiki, membangunkan dan mengemas kini Laman Web kami dengan kerap dan atas sebab ini kami berhak untuk mengubah suai, menarik balik atau meminda perkhidmatan yang kami sediakan dan kandungan yang kami terbitkan di Laman Web kami tanpa notis. Sekiranya keperluan timbul, kami boleh menggantung akses ke Laman Web kami, atau sebahagian daripadanya, atau menutupnya selama-lamanya. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab Laman Web kami, atau apa-apa bahan di Laman Web kami, tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh.

Mana-mana bahan atau maklumat yang diterbitkan di Laman Web kami mungkin sudah lapuk pada bila-bila masa dan kami tidak berkewajipan untuk mengemas kini bahan tersebut. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses ke beberapa bahagian Laman Web kami, atau keseluruhan Laman Web kami, kepada pengguna yang telah mendaftar dengan kami.

Anda bertanggungjawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk membolehkan anda mengakses Laman Web kami. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman Web kami melalui sambungan internet anda mengetahui Terma Laman Web ini, dan mematuhinya.

Penggantungan atau penarikan balik Laman Web kami

Laman Web kami disediakan secara percuma.

Kami tidak menjamin bahawa Laman Web kami, atau sebarang kandungan di atasnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami boleh menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian Laman Web kami atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah mengenai sebarang penggantungan atau pengeluaran.

Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman Web kami melalui sambungan internet anda mengetahui Terma Laman Web ini dan terma dan syarat lain yang berkenaan, dan bahawa mereka mematuhinya.

Berpangkalan di UK

AACS berpusat di England dan Laman Web kami dikendalikan dari England. Kami tidak mewakili bahawa kandungan yang terdapat di atau melalui Laman Web kami adalah sesuai untuk digunakan atau tersedia di lokasi lain. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman Web ini dari lokasi di luar England bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan jika dan sejauh mana undang-undang tempatan boleh digunakan.

Pergantungan pada maklumat

Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa sebarang bahan atau maklumat yang disiarkan di Laman Web kami adalah tepat. Walau bagaimanapun, bahan dan maklumat yang disiarkan di Laman Web kami tidak bertujuan untuk mendapatkan nasihat mengenai pergantungan yang harus diletakkan. Oleh itu, kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada apa-apa pergantungan yang diletakkan pada bahan-bahan tersebut oleh anda atau oleh mana-mana pelawat ke Laman Web kami, atau oleh sesiapa sahaja yang mungkin dimaklumkan tentang mana-mana kandungannya.

Sebarang pendapat yang dinyatakan oleh mana-mana pengguna Laman Web kami adalah semata-mata pendapat pengguna yang terlibat. Kami tidak menyokong sebarang pendapat yang dinyatakan oleh mana-mana pengguna Laman Web kami dan menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul akibat pendapat tersebut yang dinyatakan oleh mana-mana pengguna Laman Web kami.

Penggunaan bahan di Laman Web kami

Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di Laman Web kami, dan dalam bahan yang diterbitkan di atasnya. Karya-karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut terpelihara. Anda boleh melihat Laman Web ini dan mencetak salinan cetak bahan bertulis di atasnya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Semua salinan lain sama ada dalam elektronik, salinan cetak atau format lain adalah dilarang dan semua hak lain terpelihara.

Penggunaan Laman Web oleh anda dan kandungannya tidak memberi hak kepada anda berhubung dengan hak harta intelek kami, atau pihak ketiga, dalam Laman Web atau kandungannya. Dengan menyerahkan maklumat (selain daripada data peribadi anda), teks, foto, grafik atau kandungan lain ke Laman Web, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai hak untuk menggunakan yang sama dan memberi kami hak untuk menggunakan bahan tersebut mengikut budi bicara kami sendiri (dengan atau tanpa akreditasi) dalam mana-mana media termasuk, tanpa had, untuk mengedit, menyalin, menghasilkan semula, mendedahkan, mendedahkan, menyiarkan dan mengeluarkan bahan tersebut dari Laman Web.

Anda seterusnya bersetuju untuk melaksanakan semua dokumen tersebut dan melakukan semua tindakan dan perkara yang mungkin kami perlukan secara munasabah untuk memberikan apa-apa hak tersebut kepada kami dan untuk mengetepikan apa-apa hak moral yang anda perolehi dalam atau kepada Laman Web.

Pautan ke laman web lain

Di mana Laman Web kami mengandungi pautan ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan oleh kami dari laman web atau maklumat yang dipautkan yang mungkin anda perolehi dari mereka.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut.

Kerosakan pada komputer anda atau peranti lain

Kami menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa Laman Web ini bebas daripada virus dan kandungan berniat jahat atau berbahaya yang lain. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa penggunaan Laman Web ini oleh anda (termasuk sebarang kandungan di atasnya atau mana-mana laman web yang boleh diakses daripadanya) tidak akan menyebabkan kerosakan pada komputer anda atau peranti lain. Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, program komputer dan platform anda untuk mengakses Laman Web kami. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

Liabiliti kami

Bahan dan maklumat yang dipaparkan di Laman Web kami disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan mengenai ketepatannya. Kami tidak mengecualikan atau mengehadkan dalam apa-apa cara liabiliti kami kepada anda di mana ia akan menyalahi undang-undang untuk berbuat demikian. Ini termasuk liabiliti untuk kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kecuaian pekerja, ejen atau subkontraktor kami dan untuk penipuan atau salah nyata penipuan.

Kami mengecualikan semua perwakilan, jaminan, syarat dan terma (sama ada secara nyata atau tersirat oleh statut, undang-undang biasa atau sebaliknya) setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang tidak dapat diramalkan secara munasabah yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Laman Web ini atau penggunaan Laman Web oleh anda. Kami tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan pendapatan, pendapatan atau keuntungan, kehilangan perniagaan atau kontrak, kehilangan data, kehilangan muhibah, gangguan perniagaan, pengurusan terbuang atau masa pejabat, atau kehilangan peluang perniagaan.

Sekiranya kandungan digital yang rosak yang telah kami berikan, merosakkan peranti atau kandungan digital milik anda dan ini disebabkan oleh kegagalan kami untuk menggunakan penjagaan dan kemahiran yang munasabah, kami akan membaiki kerosakan atau membayar pampasan kepada anda. Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan yang boleh anda elakkan dengan mengikuti nasihat kami untuk memohon kemas kini yang ditawarkan kepada anda secara percuma atau untuk kerosakan yang disebabkan oleh anda yang disebabkan oleh anda gagal mematuhi arahan pemasangan dengan betul atau mempunyai keperluan sistem minimum yang dinasihatkan oleh kami.

Pengecualian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Inggeris. Jika mana-mana peruntukan penafian dan pengecualian ini adalah menyalahi undang-undang, tidak sah atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan maka peruntukan itu akan dianggap boleh dipisahkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang tinggal.

Tiada apa-apa dalam Terma Laman Web ini boleh mengecualikan atau mengehadkan liabiliti kami untuk kecederaan diri atau kematian yang disebabkan oleh kecuaian kami. Di samping itu, Terma Laman Web ini tidak akan mengehadkan atau mengecualikan sebarang liabiliti lain yang kami tidak dibenarkan untuk mengehadkan atau mengecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Penggunaan Laman Web kami

Anda boleh menggunakan Laman Web kami hanya untuk tujuan yang sah. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web kami:

 • dalam apa-apa cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan;
 • dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang atau penipuan, atau mempunyai apa-apa tujuan atau kesan yang menyalahi undang-undang atau penipuan;
 • untuk tujuan merosakkan atau cuba membahayakan kanak-kanak di bawah umur dalam apa jua cara;
 • untuk menghantar, dengan sengaja menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang tidak mematuhi piawaian kandungan yang dinyatakan dalam Terma Laman Web ini;
 • untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau apa-apa bentuk permintaan yang serupa (spam), tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu;
 • untuk dengan sengaja menghantar apa-apa data, menghantar atau memuat naik apa-apa bahan yang mengandungi virus, kuda trojan, cacing, bom masa, bom logik, pembalak ketukan kekunci, perisian pengintip, adware atau apa-apa program berbahaya lain atau kod komputer atau bahan yang serupa yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi atau direka untuk menjejaskan operasi mana-mana perisian atau perkakasan komputer;
 • untuk menghasilkan semula, menduplikasi, menyalin atau menjual semula mana-mana bahagian Laman Web kami yang bertentangan dengan peruntukan terma-terma ini;
 • untuk memadam atau menyemak semula mana-mana bahagian Laman Web atau apa-apa bahan yang disiarkan atau diserahkan kepada Laman Web oleh mana-mana pengguna, orang atau entiti lain;
 • dengan cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada, mengganggu, merosakkan atau mengganggu mana-mana bahagian Laman Web kami, pelayan atau rangkaian di mana Laman Web kami disimpan, apa-apa perisian yang digunakan dalam penyediaan Laman Web kami, atau apa-apa peralatan, pelayan, rangkaian, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman Web kami; Atau
 • dengan menyerang Laman Web kami dengan serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan.

Piawaian kandungan

Piawaian kandungan ini terpakai kepada mana-mana dan semua bahan yang anda serahkan atau sumbangkan kepada Laman Web kami (sumbangan), dan kepada mana-mana perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya.

Anda mesti mematuhi semangat piawaian berikut serta surat itu. Piawaian ini terpakai kepada setiap bahagian mana-mana sumbangan dan juga keseluruhannya.

Sumbangan mesti:

 • tepat dan tidak mengelirukan (di mana mereka menyatakan fakta);
 • benar-benar dipegang (di mana mereka menyatakan pendapat); Dan
 • mematuhi undang-undang yang berkenaan di UK dan di mana-mana negara atau wilayah dari mana ia disiarkan.

Sumbangan tidak boleh:

 • mengandungi apa-apa bahan yang memfitnah mana-mana orang;
 • mengandungi apa-apa bahan yang lucah, menyinggung perasaan, kebencian atau keradangan;
 • menggalakkan bahan eksplisit seksual;
 • menggalakkan keganasan;
 • menggalakkan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual atau umur;
 • melanggar mana-mana hak cipta, hak pangkalan data, rahsia perdagangan, tanda dagangan, hak privasi atau mana-mana hak harta intelek lain mana-mana orang lain termasuk apa-apa hak moral yang mungkin wujud dalam sumbangan;
 • berkemungkinan menipu mana-mana orang;
 • dibuat melanggar apa-apa kewajipan undang-undang yang terhutang kepada pihak ketiga, seperti kewajipan kontrak atau kewajipan keyakinan;
 • membentuk atau mempromosikan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang;
 • mengancam, kasar atau menyerang privasi orang lain, atau menyebabkan kegusaran, kesulitan atau kebimbangan yang tidak perlu;
 • mungkin mengganggu, kecewa, memalukan, penggera atau mengganggu mana-mana orang lain;
 • menjadi iklan atau sebaliknya direka untuk mendapatkan perniagaan;
 • mengandungi sebarang virus, trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi atau mempunyai kesan yang sama;
 • digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana orang, atau untuk menyalahgambarkan identiti atau gabungan anda dengan mana-mana orang;
 • memberi gambaran bahawa mereka berasal dari kami, jika ini tidak berlaku; Atau
 • menyokong, mempromosikan atau membantu apa-apa tindakan yang menyalahi undang-undang seperti (dengan contoh sahaja) pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan komputer.

Memuat naik bahan ke Laman Web kami

Setiap kali anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik bahan dalam apa jua bentuk ke Laman Web kami (sama ada atau tidak diminta oleh kami), atau untuk membuat hubungan dengan pengguna lain Laman Web kami, anda mesti mematuhi piawaian kandungan yang dinyatakan dalam terma ini. Anda menjamin bahawa mana-mana sumbangan tersebut mematuhi piawaian tersebut, dan anda mempunyai hak untuk memuat naik atau menyiarkan apa-apa bahan yang dimuat naik atau disiarkan oleh anda ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk menanggung rugi kami atas sebarang pelanggaran jaminan ini.

Apa-apa bahan yang anda muat naik ke Laman Web kami akan dianggap tidak sulit dan bukan hak milik, dan kami mempunyai hak untuk menggunakan, menyalin, meminda, menerbitkan, membuat karya terbitan, mengedar, mendedahkan atau melesenkan kepada pihak ketiga dan membuat apa-apa kegunaan lain, sama ada atau tidak untuk keuntungan, apa-apa bahan tersebut untuk apa-apa tujuan sekalipun. Selain itu, anda bersetuju untuk mengetepikan mana-mana hak moral anda yang mungkin wujud dalam mana-mana bahan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke Laman Web kami. Kami juga mempunyai hak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa apa-apa bahan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke Laman Web kami merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak mereka untuk privasi.

Sekiranya apa-apa bahan yang anda muat naik ke Laman Web kami dilindungi oleh mana-mana harta intelek pihak ketiga, hak proprietari atau hak kerahsiaan apa pun, anda bersetuju untuk mengambil (dengan perbelanjaan anda sendiri) apa-apa tindakan selanjutnya dan melaksanakan apa-apa dokumen yang mungkin diperlukan secara munasabah oleh anda oleh kami untuk memastikan bahawa kami boleh melaksanakan hak berhubung dengan bahan tersebut seperti yang dinyatakan dalam perenggan di atas. Kami tidak akan bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan apa-apa bahan yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pengguna lain Laman Web kami.

Sama ada apa-apa bahan yang disiarkan atau dihantar ke Laman Web kami diterbitkan atau digunakan adalah mengikut budi bicara mutlak kami dan kami tidak berkewajipan untuk menerbitkan atau menggunakan apa-apa bahan tersebut. Apabila menyiarkan atau menghantar bahan ke Laman Web kami, anda mesti memberikan nama penuh dan alamat e-mel anda supaya kami boleh menghubungi anda jika kami mempunyai sebarang pertanyaan mengenai bahan yang telah anda berikan. Dengan menyiarkan atau menghantar bahan ke Laman Web kami, anda bersetuju bahawa kami boleh menunjukkan nama dan lokasi anda, tetapi bukan alamat e-mel anda, bersempena dengan mana-mana bahan tersebut jika bahan tersebut diterbitkan atau digunakan di Laman Web, atau sebaliknya digunakan oleh kami.

Kami mempunyai hak untuk mengalih keluar apa-apa bahan atau menyiarkan yang anda buat di Laman Web kami jika, pada pendapat kami, bahan tersebut tidak mematuhi piawaian kandungan yang dinyatakan dalam terma ini.

Virus, penggodaman dan kesalahan lain

Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web kami dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke Laman Web kami, pelayan di mana Laman Web kami disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman Web kami. Anda tidak boleh menyerang Laman Web kami melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer 1990. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, hak anda untuk menggunakan Laman Web kami akan dihentikan serta-merta.

Penggantungan dan penamatan

Kegagalan untuk mematuhi mana-mana Terma Laman Web kami merupakan pelanggaran material terhadap terma-terma ini. Dalam keadaan sedemikian, hak anda untuk mengakses Laman Web kami akan dihentikan serta-merta, dan boleh mengakibatkan kami mengambil, mengikut budi bicara mutlak kami, semua atau mana-mana tindakan berikut:

 • penarikan balik hak anda serta-merta, sementara atau kekal untuk menggunakan Laman Web kami;
 • penyingkiran serta-merta, sementara atau kekal mana-mana siaran atau bahan yang dimuat naik oleh anda ke Laman Web kami;
 • mengeluarkan amaran kepada anda;
 • prosiding undang-undang terhadap anda untuk pembayaran balik semua kos atas dasar indemniti (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) akibat daripada pelanggaran itu;
 • tindakan undang-undang selanjutnya terhadap anda;
 • pendedahan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang seperti yang kami rasa perlu.

Respons yang diterangkan dalam terma ini tidak terhad, dan kami mungkin mengambil apa-apa tindakan lain yang kami anggap sesuai.

Sekiranya berlaku pelanggaran terma-terma ini, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan kami, syarikat kumpulan kami, syarikat pengedaran serantau lain, pekerja kami dan ejen kami tidak berbahaya daripada dan terhadap semua liabiliti, kerosakan, kerugian, kerugian, kos dan perbelanjaan lain (termasuk yuran undang-undang) yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda terhadap terma ini, atau apa-apa liabiliti lain yang timbul daripada penggunaan Laman Web kami oleh anda.

Peraturan mengenai pautan ke Laman Web kami

Anda boleh membuat pautan ke laman utama kami, dengan syarat anda melakukannya dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau memanfaatkannya.

Anda tidak boleh membuat pautan sedemikian rupa untuk mencadangkan sebarang bentuk persatuan, kelulusan atau sokongan di pihak kami di mana tidak ada.

Anda tidak boleh membuat pautan ke Laman Web kami di mana-mana laman web yang tidak dimiliki oleh anda.

Laman Web kami tidak boleh dibingkai di mana-mana laman web lain, dan anda juga tidak boleh membuat pautan ke mana-mana bahagian Laman Web kami selain daripada halaman utama.

Kami berhak untuk menarik balik kebenaran pautan tanpa notis.

Jika anda ingin memaut ke atau menggunakan apa-apa penggunaan kandungan di Laman Web kami selain daripada yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami menggunakan salah satu kaedah di halaman hubungan kami.

Notis undang-undang lain

Mungkin terdapat notis undang-undang lain di kawasan lain di Laman Web ini yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web oleh anda, yang semuanya akan, bersama-sama dengan Terma Laman Web ini, mengawal penggunaan Laman Web ini oleh anda.

Hak pihak ketiga

Hanya anda dan kami yang berhak untuk menguatkuasakan Terma Laman Web ini. Tiada pihak ketiga berhak untuk menguatkuasakan mana-mana Terma Laman Web ini, sama ada berdasarkan Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 atau sebaliknya.

Keseluruhan Perjanjian

Terma Laman Web ini menetapkan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan mana-mana dan semua terma, syarat, jaminan dan perwakilan sebelumnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Undang-undang, bidang kuasa dan bahasa

Sila ambil perhatian bahawa terma penggunaan ini, perkara subjek mereka dan pembentukannya, ditadbir oleh undang-undang Inggeris. Anda dan kami berdua bersetuju bahawa mahkamah England dan Wales akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.